Kirkegårder


Grindheim-kyrkjegardLast ned og les informasjonsfolderen om kirkegårdene i Audnedal!

Relaterte sider: Se også siden om gravferd!

Se "Vanlige spørsmål" nederst på siden!

I Audnedal har vi to kirkegårder: Konsmo kirkegård, og Grindheim kyrkjegard. Konsmo kirkegård ligger svøpt rundt kirka, mens Grindheim kyrkjegard er delt i to av fylkesvei 460.

Kirkegårdene våre skal være et vakkert, velstelt og fredelig sted som man kan komme for ettertanke, eller for å minnes sine kjære. Kirkegårdene skal også ramme inn våre flotte kirkebygg fulle av sjel og historie.

Har du spørsmål knyttet til kirkegårder, gravsteder eller liknende? Ta kontakt med kirkekontoret, eller kirkegårdsarbeiderne.

Til deg som skal sørge for gravferd

Etter vedtektene i gravferdsloven er det en person som er ansvarlig (fester), og en som skal sørge for gravferden. Dersom du er ansvarlig for gravstedet, kan du sammen med gravferdsmyndighet og kirkekontor være med å vurdere hvor den døde skal gravlegges.

Skal det graves ny grav eller skal det benyttes en eksisterende? Dersom den døde blir lagt i en ny grav må noen stå som fester.

Skal det være kirkelig gravferd eller gravferd etter et annet livsyn? Valget er ditt.

Skal det være bisettelse og kremasjon, eller gravlegging? Dersom den døde har ytret seg mot kremasjon, er det viktig å respektere den avdødes ønske.

Gravferdssermoni og gravlegging skal normalt være utført senest ti virkedager etter dødsfallet. Ved kremasjon skal urnen settes ned seinest seks måneder etter dødsfallet.

Dersom du trenger veiledning om hvem som kan sørge for gravferden, kan du henvende deg til Kirkekontoret.

Til deg som skal velge ny grav

Alle som bor i Audnedal kommune har rett på gravplass på en av kirkegårdene her, uavhengig av kirketilhørighet, medlemskap og liknende. De som har bodd utenfor Audnedal kommune, kan gravlegges etter nærmere avtale med kirkekontoret.

Hvilken type grav du velger, avhenger om det velges kremasjon eller ikke

Microvascular arterial bypass and venous ligation surgery How long does cialis take to work? beneficial effects. More importantly, the long-term risks of.

.

Det finnes fire ulike typer graver, der de to siste bare kan benyttes ved kremasjon:

  1. Enkeltgrav er en enkel grav med plass til én kiste. Så lenge den er fredet, det vil si i 20 år, er graven fri for betaling.
  2. Dobbeltgrav er en enkeltgrav pluss en reservert (festet) grav ved siden av. Det er da plass til to kister. Vanligvis er det ektefelle, søsken eller annen nær pårørende som ønsker å reservere en grav til seg selv. Den graven som først blir tatt i bruk er fritatt for betaling i de 20 årene graven er fredet, på samme måte som en enkeltgrav.
  3. Urnegrav gir plass for fire urner og blir derfor benyttet ved kremasjon. Også den er fri for betaling i de 20 årene etter at siste urne er satt ned. Det er ikke mulighet til å feste flere urnegraver sammen.
  4. Anonym grav er også et alternativ. Da kan det ikke settes opp gravminne. Hvor graven er plassert vil bare være kjent for kirkegårdsadministrasjonen. En anonym grav kan ikke seinere gjøres om til vanlig grav.

 

Til deg som ønsker å benytte eksisterende gravsted

Først og fremst må du innhente samtykke fra festeren for graven. Dersom det er festeren av gravstedet som er død, må det oppnevnes ny fester. De som er ansvarlig for gravferden er ofte også fester, men det kan også være to ulike personer. Den som er fester har rett til grav i gravstedet vedkommende er fester for. Dette forutsetter selvsagt at det er en ledig grav på dette gravstedet. Det vil si en ubrukt grav eller en som er så gammel at graven ikke lenger er fredet. For kistegrav er dette 20 år. Unntaket er urner som vanligvis kan settes ned.

Til deg som er fester av et gravsted

Du har rett til å stelle gravstedet, men også plikt til å sørge for at det ikke er i forfall. Videre har du rett til å bestemme hvem som skal gravlegges der. Dersom du ønsker å overføre festeretten til en annen person, må det skje med skriftlig samtykke fra kirkevergen.

Til deg som vil være til stede ved urnenedsettelse

Når en kiste blir senket i graven, er det som regel noen til stede. Dette er ikke selvsagt ved en urnenedsettelse. Dersom noen skal være til stede, blir det fra driftsleder ved kirkegårdene gjort en avtale med disse om tidspunkt. Det er vanlig at urnen blir satt ned noen uker etter bisettelsesseremonien. Urnen skal i alle tilfeller settes ned innen seks måneder etter dødsfallet.

Til deg som skal pynte graven

Plantefeltet foran gravminnet skal være i høyde med bakken omkring. Det kan rammes inn av steinplate med plantehull (bedplate), gjerne i samme steinsort som fundamentet. Disse kan stikke inntil 60 cm fram fra den bakre kanten av gravminnet og ha samme bredde som gravminnet. Steinplaten skal være i høyde med bakken.

Det er anledning til å pynte med krans, lykt, blomsterbukett med mer, men slike løse pyntesaker skal fjernes etter bruk. Avfall skal kastes i søppeldunker utenfor kirkegårdsmuren.

Dersom du ikke ønsker et plantefelt i forkant av gravminnet, kan det bli sådd til slik at det er gressbakke på alle sider av gravminnet. Dette hjelper vi gjerne med.

NB! Du har selv ansvaret for å vanne blomster og planter på ditt gravsted. Kirkegårdens vanningsanlegg brukes kun til vanning av plen.

NB! Visste du at du kan gjøre avtale med Kirkekontoret om stell av plantefelt mot betaling? Enten som årsavtale eller opprettelse av gravlegat.

Ta kontakt med kirkegårdsarbeider eller kirkeverge for mer informasjon. Telefon, kirkekontoret: 38 28 20 12.

Til deg som skal betale avgifter til kirkegården

En urnegrav og en enkeltgrav er som nevnt gratis i fredningstiden som er på 20 år. Dersom du ønsker å beholde graven utover dette, må det betales festeavgift
. Kommunestyret vedtar avgift etter forslag fra kirkelig fellesråd. Nærmere opplysninger om dette kan du få på Kirkekontoret.

Festetiden blir fornyet for 5 år om gangen. Kirkekontoret sender ut melding/krav. Ved kremasjon skal det betales en avgift til krematoriet. Dersom den avdøde ikke hadde bosted i Audnedal kommune er betalingsvilkårene annerledes. Kirkekontoret kan gi deg nærmere opplysninger om dette.

Til deg som skal besøke kirkegården

Alle er velkommen til å besøke kirkegårdene i Audnedal kommune. Opphold og ferdsel må skje med slik verdighet som kirkegårdens egenart tilsier. Besøkende skal så langt det er mulig bevege seg til fots, og hunder skal holdes i bånd. Avfall skal kastes i egne beholdere. Vannings/planteutstyr er tilgjengelig og settes på plass etter bruk.

Vanlige spørsmål

- Hva skjer med en grav etter at de 20 fredede årene uten betaling er over?

Da kan graven festes videre. Kirkekontoret sender da ut skriftlig melding til fester.

Festeavgift blir krevd for 10 år av gangen.

- Er det mulig å reservere grav på forhånd?

Det er ikke mulig å reservere en grav på forhånd. Først når noen blir gravlagt, kan du eventuelt feste, eller reservere graven ved siden av til fremtidig bruk. Altså en dobbelgrav.

- Hvem har ansvaret for å fjerne blomster, kranser og sløyfer etter en gravferd?

Det er de pårørendes eget ansvar å fjerne dette. Avfall kan kastes i kirkegårdens avfallsdunker utenfor kirkegårdsmuren.

- Hvor raskt kan det settes opp et gravminne?

Det må gå minimum fire måneder fra gravferden, og det kan bare settes opp ett gravminne på hvert gravsted. Ved urnegrav er det ikke krav om ventetid før et gravminne kan settes opp (etter at urnen er satt ned).

- Hva skjer i mellomtiden?

Graven blir markert med et merke (vanligvis hvitt kors) med den avdøde sitt navn umiddelbart etter gravferd. Kirkegårdsarbeideren sørger for planering og tilsåing av graven.

OBS: Ved graving på nabograven kan graven bli brukt til midlertidig lagring av jord. Det blir ikke varslet på forhånd.

- Hvor stort kan et gravminne være?

Ta kontakt med Kirkekontoret dersom du er i tvil.

- Hva med plassering?

Gravminne på ny kistegrav blir plassert i bakkant av graven, og det blir stående der også etter at den neste graven i gravstedet er tatt i bruk. Gravminnet skal sikres med stålbolter til et steinfundament i samsvar med gjeldende forskrifter.

- Hvilke regler gjelder for hva som kan stå på gravminnet?

Tekst, symbol, dekor og fotografi er tillatt. Alt skal være sømmelig, og navnene som blir satt på, skal være navnene til dem som er gravlagt på gravstedet.

Gravminnet skal være solid og tåle de påkjenninger som det blir utsatt for ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården. Lykter, fugler og andre pyntegjenstander på gravminnet kan bare brukes når de er like solide som selve gravminnet. Disse skal dessuten plasseres innenfor gravstedet. Den som er fester av gravstedet er ansvarlig for at gravminnet ikke forfaller.

- Hvorfor blir ikke blomstene på graven vannet når det er tørt?

Du har selv ansvaret for å vanne blomster og planter på gravsted du har ansvar for. Kirkegårdens vanningsanlegg brukes kun for å vanne plenen.

Hvem er gravlagt i Audnedal, og på hvilken kirkegård?

Ta kontakt med kirkekontoret for slike opplysninger:

Telefon, kirkekontoret: 38 28 20 12.